خانواده پراید

1,575,000 ریال 1,500,000 ریال

انباروسط بیضی پراید جای کاتالیست

این اگزوز از تولیدات گروه صنعتی تولیدی میلاد میتواند در خودرهای خانواده پراید استفاده شود.

1,436,400 ریال 1,368,000 ریال

گلویی اگزوز پراید گالوانیزه

گلویی اگزوز پراید گالوانیزه تولیدی شرکت میلاد

806,400 ریال 768,000 ریال

گلویی اگزوز پراید یورو 4 گالوانیزه

گلویی اگزوز پراید یورو 4 گالوانیزه تولیدی شرکت میلاد

1,197,000 ریال 1,140,000 ریال

منبع وسط کپسولی پراید بدون لوله

منبع وسط کپسولی پراید بدون لوله تولیدی شرکت میلاد

3,389,400 ریال 3,228,000 ریال

لوله سرتاسری پراید دو گانه سوز گالوانیزه

لوله سرتاسری پراید دو گانه سوز گالوانیزه تولیدی شرکت میلاد

4,523,400 ریال 4,308,000 ریال

لوله سرتاسری پراید یورو 4 با انباره بیضی گالوانیزه

لوله سرتاسری پراید یورو 4 با انباره بیضی گالوانیزه تولیدی شرکت میلاد