خانواده پراید

152,000 تومان 143,750 تومان

انباروسط بیضی پراید جای کاتالیست

این اگزوز از تولیدات گروه صنعتی تولیدی میلاد میتواند در خودرهای خانواده پراید استفاده شود.

142,000 تومان 130,000 تومان

گلویی اگزوز پراید گالوانیزه

گلویی اگزوز پراید گالوانیزه تولیدی شرکت میلاد

81,000 تومان 72,700 تومان

گلویی اگزوز پراید یورو 4

گلویی اگزوز پراید یورو 4 تولیدی شرکت میلاد

120,000 تومان 109,000 تومان

منبع وسط کپسولی اگزوز پراید بدون لوله

منبع وسط کپسولی اگزوز پراید بدون لوله تولیدی شرکت میلاد

317,000 تومان 306,000 تومان

لوله سرتاسری اگزوز پراید دو گانه سوز

لوله سرتاسری اگزوز پراید دو گانه سوز تولیدی شرکت میلاد

422,000 تومان 409,000 تومان

لوله سرتاسری اگزوز پراید یورو4 با انباره بیضی

لوله سرتاسری اگزوز پراید یورو4 با انباره بیضی تولیدی شرکت میلاد